Region/Kommune: Seßlach

Kreu­zung St 2204 – CO 16 – Juli­us­weg am Hat­ters­dor­fer Tor in Seß­lach: Ver­schie­bung des Baubeginns

Ände­rung der höhen­glei­chen Kreu­zung St 2204 – CO 16 – Juli­us­weg am Hat­ters­dor­fer Tor in Seß­lach durch Anla­ge eines Mini-Krei­s­­ver­­­kehrs­­pla­t­­zes Denk­mal­schutz­be­lan­ge – Ver­schie­bung Bau­be­ginn Die Kreu­zungs­be­tei­lig­ten Staat­li­ches Bau­amt Bam­berg, Landkreis…