Wort zum Wochen­en­de von Pfar­rer Mat­thi­as Haag (Hetzelsdorf/​Wannbach)

Symbolbild Kirche

Link zum You­tube-Kanal der Kir­chen­ge­mein­de Hetzelsdorf-Wannbach

Link zur Home­page der Kir­chen­ge­mein­de Wannbach