9 Hazi­ran 2010’da Almanya çapın­da düzen­le­nen „Mes­lek Eği­tim Günü“

Zanaat kur­um­ları ve yet­ki­li­le­ri, Almanya çapın­da düzen­le­di­kle­ri „Mes­lek Eği­tim Günü“ nedeni­yle tüm gen­ç­le­re seslenmekte:

Geleceği­ni­zi ken­di eli­ni­ze alınız! Zanaat mes­leği öğreniniz!

151 çeşit­li mes­le­k­ler ara­sın­da seçe­bi­lir­si­niz. Teknik, Sanat, Hass­asi­y­et ve Güç – Kişi­sel yete­neği­ni­ze göre mut­la­ka uygun bir mes­lek bula­bi­lir­si­niz zanaat­ta. Mes­leği­ni­zi seçer­ken zanaat oda­ları­na baş­vura­bi­lir­si­niz. Kur­um­ları­mı­zın sun­duğu hiz­met­ler: bil­gi, danış­ma ve mes­lek eği­tim yeri temin etmek. Buy­ru­nuz, bizim­le görüşünüz! Veya inter­net say­fa­ları­mız­dan fay­da­lanınız: www​.hwk​-ober​fran​ken​.de, www​.zdh​.de ve www.handwerk,de inter­net port­al­lerin­de bul­un­an bor­sa­lar­da uygun mes­lek eği­tim teklif­le­ri bulabilirsiniz.

Almanya’nın tüm böl­ge­lerin­de yete­rince boş mes­lek eği­tim yer­le­ri mev­cut­tur. Bu ara­da, yaşa­dığınız böl­ge­nin daha öte­si­ne bak­mak veya mes­lek seçi­mi­niz­de geniş düşün­mek mut­la­ka yar­ar­lı ola­cak­tır. Ancak mes­lek eği­ti­mi­yle ilgi­li en önem­li husus ise şu: Çabuk Başvurmak!

Çağrı­mız öze­l­lik­le Türk köken­li okul öğren­ci­le­ri­ne yöne­liktir. Far­k­lı mes­le­k­ler için far­k­lı kabi­li­y­et­ler gere­kli­dir. Zanaat her gen­ci kişi­sel kabi­li­y­e­ti­yle kuca­klar! Zanaat­ta hem iş yerin­de hem de mes­lek oku­lun­da eği­tim görül­mek­te. Mes­leğin ilk günün­den iti­ba­ren öze­l­lik­le pra­tik öğre­time değer verilmektedir.

Kali­fi­ye ele­man yetiş­tir­me­den kali­te­li ürün ve başarı olamaz! O hal­de zanaat kur­um­ları tüm işlet­mele­re – öze­l­lik­le Türk köken­li işlet­mele­ri­ne – mes­lek eği­tim yer­le­ri sun­ma­ya devam etmeleri­ni çağırm­ak­ta­lar: İşl­etm­en­iz­in geleceği­ni kali­fi­ye ele­man yetiş­ti­rerek sağlaya­bi­lir­si­niz. Okul başarı­sı düşük olan gen­ç­le­re de bir şans tanıy­ınız. Zanaat kur­um­ları Sizi deste­k­leyecek­tir. Dünya Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı nezdin­de ilan ettiği­miz gün­cel paro­lamız, gelecek için de geçer­li­liği­ni şüphe­siz korucacaktır:

„Takı­mı­mız­da 5 mily­on pro­fe­syo­nel fut­bol­cu mev­cut. Ve bun­ların hep­si ken­di gen­ç­ler ligi­miz­den oluşmakta.“