9 Hazi­ran 2010’da Almanya çapın­da düzen­le­nen „Mes­lek Eği­tim Günü“

Zana­at kur­um­ları ve yetki­li­le­ri, Almanya çapın­da düzen­le­di­kle­ri „Mes­lek Eği­tim Günü“ nede­ni­yle tüm gen­ç­le­re seslenmekte:

Gele­ceği­ni­zi ken­di eli­ni­ze alınız! Zana­at mes­leği öğreniniz!

151 çeşit­li mes­le­kler ara­sın­da seçe­bi­lir­si­niz. Teknik, Sanat, Hass­a­si­yet ve Güç – Kişi­sel yete­neği­ni­ze göre mut­la­ka uygun bir mes­lek bula­bi­lir­si­niz zana­at­ta. Mes­leği­ni­zi seçer­ken zana­at odaları­na baş­vu­ra­bi­lir­si­niz. Kur­um­larımı­zın sun­duğu hiz­met­ler: bil­gi, danış­ma ve mes­lek eği­tim yeri temin etmek. Buy­ru­nuz, bizim­le görüşü­nüz! Veya inter­net say­fa­larımız­dan fay­d­alanınız: www​.hwk​-ober​fran​ken​.de, www​.zdh​.de ve www.handwerk,de inter­net portal­lerinde bul­un­an bor­salar­da uygun mes­lek eği­tim tekli­f­le­ri bulabilirsiniz.

Almanya’nın tüm böl­ge­lerinde yete­rin­ce boş mes­lek eği­tim yer­le­ri mev­cut­tur. Bu ara­da, yaşa­dığınız böl­gen­in daha öte­si­ne bak­mak veya mes­lek seçi­mi­niz­de geniş düşün­mek mut­la­ka yar­ar­lı ola­cak­tır. Ancak mes­lek eği­ti­mi­yle ilgi­li en önem­li husus ise şu: Çabuk Başvurmak!

Çağrımız öze­l­lik­le Türk köken­li okul öğren­ci­le­ri­ne yöne­likt­ir. Far­klı mes­le­kler için far­klı kabi­li­yet­ler gere­kli­dir. Zana­at her gen­ci kişi­sel kabi­li­ye­ti­yle kucaklar! Zana­at­ta hem iş yerin­de hem de mes­lek oku­lun­da eği­tim görül­mek­te. Mes­leğin ilk gününden iti­ba­ren öze­l­lik­le pra­tik öğre­time değer verilmektedir.

Kali­fi­ye ele­man yetiştirm­eden kali­te­li ürün ve başarı olamaz! O hal­de zana­at kur­um­ları tüm işlet­mel­e­re – öze­l­lik­le Türk köken­li işlet­mele­ri­ne – mes­lek eği­tim yer­le­ri sun­ma­ya devam etmele­ri­ni çağırm­ak­ta­lar: İşl­etm­en­iz­in gele­ceği­ni kali­fi­ye ele­man yetiştir­erek sağla­ya­bi­lir­si­niz. Okul başarısı düşük olan gen­ç­le­re de bir şans tanıy­ınız. Zana­at kur­um­ları Sizi deste­kleye­cek­tir. Dünya Fut­bol Şam­pi­yo­nası nezdin­de ilan ettiği­miz gün­cel paro­lamız, gele­cek için de geçer­li­liği­ni şüphe­siz korucacaktır:

„Takımımız­da 5 mily­on pro­fe­s­yo­nel fut­bol­cu mev­cut. Ve bun­ların hep­si ken­di gen­ç­ler lig­i­miz­den oluşmakta.“